Úvaha před členskou schůzí CMC 2010 - doplněk

         Jak jsem již dříve napsal, cca za dva týdny se bude konat členská schůze CMC.  Protože bych se chtěl zúčastnit schůze, která se bude konat v přátelské atmosféře a kde se budou konstruktivně řešit racionální a podstatné záležitosti našeho klubu; záležitosti, které budou mít svým způsobem vliv na každého z nás a budou ovlivňovat činnost klubu na řadu let. Proto bych byl rád, aby se na této schůzi projednávaly opravdu relevantní záležitosti. Když se však podívám na klubové fórum a nebo vezmu v potaz některé prudičské zápisy v mé knize návštěv, tak se obávám, že někteří diskutéři či spíše diskutérky (nezřídka anonymní) se zabývají záležitostmi, které jsou, resp. které by měly být každému naprosto jasné a které by měli vzít na vědomí a ne rozpoutávat kvůli nim nervozitu a vytvářet nezdravé ovzduší. A aby se podobnými záležitostmi přinejmenším nerozmělňoval program členské schůze, rozhodl jsem se, že k tomu napíši pár řádků.

         O co vlastně jde? Někteří jedinci neustále volají po tzv. volném chovu. Přiznám se, že tomuto termínu až tak úplně nerozumím. To by znamenalo, že pro uchovňování, volbu rodičovského páru a pro chov jako takový nebudou žádná pravidla? Pokud to takto někteří míní, pak by se logicky všem narozeným štěňatům měla ihned do průkazu původu vyznačit doložka „chovný“. Abych si doplnit v tomto ohledu vzdělání, pátral jsem jak na internetu, tak v odborné literatuře, ale nic jsem nenašel. Takže já se ptám: co znamená „volný chov“?

         Ať už ve skutečnosti „volný chov“ znamená cokoli, položme si otázku: Je vůbec možné, aby v CMC byl zaveden volný chov? Odpověď je jednoznačná a jasná: Není to možné! Proč?

         Každý chovatelský klub je buď přímým členem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKÚ) a nebo je členem prostřednictvím nějakého svazu. Náš CMC je členem ČMKÚ prostřednictvím Českého kynologického svazu. ČMKÚ tedy zastřešuje všechny české kynology a chovatelské kluby a zastupuje je v FCI. Pokud by tomu tak nebylo, nemohli bychom mít na štěňata průkazy uznávané průkazy původu. FCI jako nejvyšší kynologická organizace vydává předpisy, které jsou povinny dodržovat všechny členské státy. Předpokládám, že toto všichni víme. Kromě jiného FCI vydalo chovatelský řád, který musí respektovat všechny členské státy, resp. jejich střešní organice – v našem případě ČMKÚ. Každá střešní organizace (u nás ČMKÚ) vydává svůj chovatelský řád, který nesmí být v rozporu s chovatelským řádem FCI, ale může si tento řád doplnit na svoje národní specifické podmínky. ČMKÚ vydalo chovatelský řád, nazvaný „Zápisní řád ČMKÚ“. Přiznám se, že dost dobře nechápu, proč použilo termín „zápisní“ a ne „chovatelský“, ale to vůbec není podstatné a nic to nemění na meritu věci, tedy, že každý zápisní či chovatelský řád klubu musí plně respektovat tento Zápisní řád ČMKÚ. Takže podívejme se do tohoto řádu, co nám tam píše zajímavého. Cituji některé důležité pasáže z tohoto řádu. Plné znění Chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKÚ najdete kliknutím na odkaz.

Zápisní řád Českomoravské kynologické unie

PREAMBULE

1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.

2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI.

3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy.

 

 I. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

3. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ČMKU uznán.

4. Chovatelské kluby mohou při respektování tohoto zápisního řádu sestavit vlastní zápisní řády, které stanoví cíle chovu. Míněné řády mohou stanovit přísnější podmínky, musí ale vždy respektovat veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Zápisního řádu ČMKU. Tyto zápisní řády musí přiměřeně zohledňovat pracovní a užitné vlastnosti příslušných plemen, které jsou pro plemeno specifické.

 Jak všichni vidíme, tak Zápisní řád ČMKÚ nejen žádný „volný chov“ nepřipouští, ale jasně stanoví (pro jistotu, pro ty "pomalejší", to uvedu ještě jednou):

Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby.

Takže si myslím, že téma „volný chov“ bychom mohli opustit jako téma vyčerpané.

                                                                                                             Ladislav Mach